Ett allvarligt ekonomiskt läge i SAIK Bandy

Sedan en lång tid tillbaka dras SAIK Bandy med ekonomiska lönsamhetsproblem och efter förra säsongen redovisades ett negativt resultat på -2 MSEK på årsmötet. Vi har sedan dess vidtagit åtgärder som gör att kostnadssidan har förbättrats men vi har däremot ett stort tapp på intäktssidan vilket gör att det ekonomiska läget fortfarande är mycket allvarligt.

Läget är en följd av att föreningen under många år har haft en försvagad organisation och ett eftersatt marknadsarbete vilket gjort att vi tappat i försäljning med minskade sponsorintäkter som resultat. Tidigare beslut om kostnadsnedskärningar har uppfyllts, men på grund av ett eftersatt marknadsarbete gjorde vi en väldigt noggrann rekrytering för tjänsten som marknadsansvarig, något som tagit tid och gjort att försäljningen inför säsongen kommit igång sent. Vi har även haft betydligt färre åskådare på våra hemmamatcher vilket försämrat våra intäkter ytterligare. Lönsamhetsproblemen innebär att föreningen dras med en mycket ansträngd likviditet och har hamnat efter i leverantörsbetalningar, vilket är mycket beklagligt och inte alls vad vi önskat.

Förstärkningar i organisationen

Ett intensivt arbete pågår för att minska våra kostnader och skulder, öka intäkter och tillgångar och få en verksamhet i ekonomisk balans. För att hantera de intäktsrelaterade lönsamhetsproblemen pågår sedan en tid tillbaka ett intensivt arbete för att stärka upp organisationen kring SAIK Bandy. Ett steg i detta är förstärkningar i bemanningen på kansliet där vi efter sommaren förstärkt med en ny klubbchef och en ny marknadsansvarig med kompetenser som behövs för att bygga en breddidrotts- och elitverksamhet med ett starkt ledarskap och sund ekonomi. Vi har även tagit hjälp av en extern konsult för att utveckla tydliga administrativa rutiner och en bättre ekonomisk styrning och uppföljning.

Handlingsplan för att förbättra situationen

Utöver detta genomförs en rad åtgärder i föreningen för att förbättra situationen:

Minska kostnader

  • Inför säsongen har vi minskat personalkostnaden med närmare 10% inkl de förstärkningar vi har gjort på kansliet. Vi skär även i våra kostnader ytterligare och kommer nu att inleda enskilda dialoger med våra elitspelare för att diskutera hur vi kan öka intäkterna och minska kostnaderna ytterligare.
  • Ett generellt inköpsstopp har införts sedan en tid tillbaka som en åtgärd för att minimera tillväxten av ytterligare leverantörsskulder.
  • Vi har minskat övriga kostnader med närmare 30% sedan förra säsongen och möjligheter till ytterligare kostnadsnedskärningar ses just nu över, däribland resekostnader.


Öka intäkter

  • Marknadsarbetet är i full gång och vi jobbar aktivt för att öka våra intäkter. Vi har bjudit in samtliga partners till diskussion om hur vi tillsammans kan förbättra situationen där flera goda idéer har genererats.
  • Vi kommer att se över matcharrangemangen och dess prissättning för resterande del av grundserien för att förbättra förutsättningarna för publikökning.
  • Kommande månader blir avgörande för SAIK Bandys framtid. Vi behöver all ekonomisk hjälp vi kan få från såväl privatpersoner som företag. Sätt att bidra är genom fyllda läktare på matcherna, ytterligare sponsorintäkter och att bli medlem i klubben. Sandvikensupporters har i samarbete med oss öppnat upp insamlingen ”Tillsammans är vi oslagbara” där både företag och privatpersoner kan bidra till klubbens framtid. Swisha ditt bidrag till:123 222 80 13 och märk inbetalningen med ”Oslagbara”. Läs mer >>

Förnya elitlicensen

En förnyad elitlicens kommande säsong är beroende av ett positivt eget kapital. För att återställa det egna kapitalet behöver vi öka våra tillgångar och minska våra skulder.

  • Vi för därför sedan en tid tillbaka en intensiv dialog med våra fordringsägare samt våra största partners om att se över skuldsidan och öka våra tillgångar för att förbättra det ekonomiska läget och lösa föreningens likviditetsbehov på kort och lång sikt samt för att eliminera föreningens underskott så att ekonomin kan komma i balans. Detta arbete har pågått under en längre tid och är nu inne i sitt slutskede.
  • Vi kommer även att inleda en dialog med samtliga av våra leverantörer om hantering av de leverantörsbetalningar vi ligger efter med.
  • Då vi ännu inte vet utgången av arbetet med elitlicensen vill vi ta vårt ansvar och med hänsyn till våra spelare säger vi redan nu upp spelaravtalen för avslut den 31 mars 2019. Därefter kan vi omförhandla avtalen inför nästa säsong utifrån de förutsättningar vi har då. Detta görs även som ett led i att minska kostnader och skapa förutsättningar för att bygga ett nytt hållbart SAIK Bandy i framtiden.

Ett nytt hållbart SAIK Bandy

Just nu ligger allt fokus på att lösa den allvarliga situation vi befinner oss i och för att inte hamna här igen behöver vi bygga ett nytt hållbart SAIK Bandy för framtiden. Vi tillsätter därför en arbetsgrupp bestående av våra viktigaste intressenter som involveras i att bygga upp en välskött och välmående klubb framåt.

Vi ser mycket allvarligt på situationen och den är ytterst beklaglig. Vi gör allt vi kan för att rädda situationen! Vi vet inte hur arbetet kommer att sluta men vår absoluta förhoppning är att SAIK Bandy ska fortsätta fostra bandyspelare och att Sandvikenborna ska kunna vara stolt över en välmående förening och uppleva både elitbandy och breddidrott.

I SAIK Bandy drivs vi av en övertygelse att idrotten har en stor betydelse i samhället och i människors liv. Inte bara genom motion och fysiskt välmående utan även genom att påverka ungdomars fostran, värderingar, attityder och beteende – både inom och utanför föreningen. Vi är en förening som vill ta vår del av ansvaret för ungdomar. För oss innefattar en elitsatsning också det sociala ansvaret, att satsa på människor där alla får vara med. Att stödja SAIK Bandy innebär att bidra till utveckling av breddidrott för barn, ungdomar samt elitsatsningar för såväl damer som herrar. Du stödjer även våra sociala insatser med syfte att bidra till utveckling av människor och det lokala samhälle vi lever i. Det finns ett oerhört starkt engagemang för klubben och vi hoppas att vi tillsammans kan ta oss ur det allvarliga läge vi befinner oss i.

Tillsammans är vi oslagbara

Styrelsen för SAIK Bandy