Ett oerhört tufft ekonomiskt läge presenterades på årsmötet

Under tisdagens årsmöte summerades verksamhetsåret där fokus låg på den ekonomiska situationen i klubben och åtgärder som vidtas framåt.

En fantastisk säsong på bandyplanen
Vi lägger nu säsongen 2017/18 bakom oss och kan konstatera att det blev en säsong med några riktiga sportsliga höjdpunkter där vårt flicklag vann SM-guld och vårt herrlag vann såväl Svenska Cupen, World Cup, Elitserien och tog sig till SM-final. Vi hade även damlaget, U18 och U20 i slutspel, totalt hela fem lag vilket är anmärkningsvärt. Wilma Uhlin blev årets flickspelare, Daniel Berlin årets herrspelare och Christoffer Edlund vann skytteligan. Våra sociala insatser vid sidan av vårt bandyspel har under året varit väldigt uppskattat. Vi har också börjat paketera dessa insatser för att kunna skapa ökade intäkter och större värde för föreningen, samhället och våra sponsorer.

Men stora utmaningar organisatoriskt…
Organisatoriskt har verksamhetsåret dock varit tungt. Vår klubbchef slutade den 31 oktober och ersattes av en tillförordnad klubbchef på 60% fram till verksamhetsårets slut den 30 april. Vår organisation är alltför svag då såväl vissa nyckelkompetenser och personella resurser har saknats. Vi kan konstatera att styrning och ledning av administration och försäljning inom föreningen varit bristfällig, bristande kontinuitet på klubbchefspositionen och sjukfrånvaro innebar att de administrativa rutinerna inte har fungerat tillfredsställande. Som en konsekvens av detta har styrelsens arbete i stor utsträckning handlat om akut problemlösning. Rekrytering av ny klubbchef har pågått under lång tid vilket varit ett medvetet val för att göra en noggrann rekrytering för en nyckelfunktion i klubben.

…och inte minst ekonomiskt
Resultatet uppgår till -2 004 968 kr vilket orsakats av ökande kostnader för personal, arena, resor och material samt minskande sponsorintäkter. Under verksamhetsåret 2017/18 fortsatte diskussionerna med Sandvikens kommun och Göransson Arena om förutsättningarna för klubben att driva och utveckla evenemangen i arenan. Klubben har, under ett flertal år, framfört krav på kompensation för uteblivna inkomster från försäljning i arenan till Arena-bolaget och Sandvikens kommun. Styrelsen bedömde att dessa diskussioner skulle leda till en uppgörelse där klubbens skulder till arenan skulle reduceras. I budgeten upptogs därför denna skuldreducering som en förväntad intäkt. Sandvikens kommun och Göransson Arena klargjorde dock i att de inte kommer att tillmötesgå klubbens krav på kompensation. Styrelsen tvingas därför avskriva den uppbokade fordran, med en betydande negativ resultateffekt som följd. Under året har våra beräkningar om förlorade försäljningsintäkter i arenan visat sig vara riktiga då vi beviljades av arenan att bedriva kioskförsäljning i egen regi och med ett överskott på ca 300 000 kr. Denna möjlighet kommer att vara positivt för kommande årens intäkter.

Åtgärder inför kommande säsong
För att skapa en ekonomi i balans kommer styrelsen att vidta ett antal åtgärder. Några av avvikelserna har varit av engångskaraktär vilket innebär att de inte följer med in i kommande budget. Rekryteringen av ny klubbchef är slutförd och fokus kommer att ligga på att organisera upp verksamheten. Även en rekrytering av marknadsansvarig kommer att inledas för att öka fokus på våra sponsorer, både vad gäller sponsorvård och nya intäktsmöjligheter. Dessutom kommer vi att utöka resurserna som arbetar med sociala projekt. På kostnadssidan har vi redan nu minskat kostnaden för spelar/tränartrupp med 13 %. Dessa minskningar är genomförda och inga ytterligare kostnadsminskningar förväntas kring lagen. Vi har säkrat amorteringsplaner till våra fordringsägare och utöver detta kommer vi genomföra väsentliga kostnadsminskningar vad gäller material, resor, kost, logi etc. Att få ekonomin i balans kommer att kräva ett stort arbete för alla aktiva runt klubben och det är ett arbete vi kommer att behöva göra tillsammans.

Två nya styrelseledamöter
Under årsmötet valdes två nya styrelseledamöter in: Ola Grönberg och Pär Dahlund. Ordförande Kenneth Nyberg valdes om på ett år och tre ledamöter tackades av: Calle Söderberg, Ulrika Malmqvist och Gunnar Båtelsson.