SAIK Bandy bjuder in till årsmöte Tisdag 18 juni kl 18.00

Tisdag den 18 juni kl 18:00 i Göransson Arena är du välkommen på årsmöte för SAIK Bandy. På årsmötet kommer bland annat det ekonomiska resultatet för klubben presenteras och ny styrelse väljas.

Tisdag 18 juni så bjuder SAIK Bandy in till årsmöte. Nedan finns dagordningen.
Motioner från klubbens medlemmar ska vara inkomna till SAIK Bandys kansli senast 2 veckor innan årsmötet.

Dagordning

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 5. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll samt två rösträknare
 6. Behandling av styrelsens verksamhet och förvaltningsberättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 11. Val av föreningsordförande tillika styrelsens ordförande för ett år
 12. Val av övriga styrelseledamöter
 13. Val av auktoriserad revisor för ett år
 14. Val av ombud till Sandvikens AIK:s idrottsallians och SDF-mötet
 15. Val av ordförande och två övriga ledamöter av valberedningen av vilka en skall vara ledamot i styrelsen (denne får inte stå på omval)
 16. Behandling av ärenden som av styrelsen har hänskjutits till årsmötet
 17. Behandling av motioner som senast fyra veckor före årsmötet har inkommit till styrelsen från medlem i föreningen
 18. Övriga frågor

Varmt välkomna!

Styrelsen för Sandvikens AIK Bandy